Digitale forandringer: den rumlige dimension i digitaliseret kulturarv

Seminar d. 31. oktober på M/S Museet for Søfart, Helsingør.

Kulturarven digitaliseres rundt om på landets arkiver, biblioteker og museer. Det betyder, at der efterhånden findes store mængder af digitaliseret kulturhistorisk materiale og dermed råstof til fremtidens digitale humanistiske forskning og formidling. De store datamængder og digitale metoder betyder også at forskning og formidling kan favne både de store generelle samfundsmæssige forandringer og formidle og eksemplificere histories lange træk på baggrund af lokale cases og eksempler. Et eksempel, som kan fremhæves, er konsekvenserne af den globale influenzapandemi i 1918, som gennem digitaliserede historiske registerdata fra Aarhus Stadsarkiv kan formidle det generelle sygdomsbillede i Aarhus.

Digitale analyseredskaber kan anvendes til at sammenkoble forskelligartede kilder og materialetyper til at skabe ny viden om fortiden, og muliggør samtidig en målrettet og  stedsspecifik digital formidling af kulturarven. Folketællinger og registerdata, der var blandt det første materiale til at blive digitaliseret, kan efterhånden tilgås i dets fuldkommenhed, alt imens store samlinger af tekst, fotos og kort er blevet lettere at finde frem på grund af øget søgbarhed. Udviklingen kan samles under begrebet spatial humanities, en akademisk gren af det digitale humaniora, hvor digital redskaber anvendes til at udforske den rumlige dimension i kulturhistorisk materiale.

Et af de største forskningsmæssige fremskridt har været, at langsigtede historiske udviklinger er blevet mere håndgribelige. Det gælder for felter som økonomisk historie og historisk demografi, der traditionelt set har arbejdet kvantitativt, og hvor  masseindtastede folketællinger har givet en hidtil uset detaljerigdom. I andre, mere kvalitative, felter har digitaliseringen og tilgængeliggørelse af store mængder tekst betydet, at begrebs- og diskursanalyse kan foretages på et makrohistorisk plan. Digitaliseringen har også affødt en ny tilgang til materialet, hvor forskelligartet  kildemateriale kobles sammen og udforskes digitalt. I historieformidlingen, der ofte er bundet til begivenheder eller personer, kan de ofte langvarige og komplekse udviklingsforløb lettere fortælles med data.

Siden HisKIS-netværket blev etableret i 2001, er der sket en markant udvikling inden for brugen af geografiske informationssystemer (GIS), som ikke længere blot er  specialiserede værktøjer inden for felter som miljø- og landskabshistorie, historisk-geografi og arkæologi. GIS anvendes efterhånden bredt inden for humanistisk forskning, og i stigende grad anvendes WebGISapplikationer også til formidling af historisk materiale. Der er dog stadig et stort uudnyttet potentiale ved brugen af geografiske analyser og digitale værktøjer indenfor kulturarvssektoren, især i forhold
til forskning og formidling af de store digitale samlinger som efterhånden bliver tilgængeliggjort af landets kulturarvsinstitutioner.
Årets HisKIS-seminar ser derfor på, hvordan digitale redskaber giver os nye muligheder for at analysere, udforske og formidle den rumlige dimension i de store samlinger af digitaliserede kulturarv. Seminarets oplæg kredser derfor omkring brugen af geografiske referencer til forskning og formidling af historisk materiale, både i forhold til det store potentiale, men også de risici og udfordringer som den digitale udvikling medfører.

 

Program for seminaret

Abstracts

Tilmelding

Seminar: Koordinater og kulturhistorie

Onsdag d. 14. september 2016 – 10.00-16.00, Syddansk Universitet, Odense

 

Koordinater og kulturhistorie

– Fra Historisk GIS til Spatial Humanities

Den igangværende digitalisering af kulturhistorisk materiale giver nye muligheder for forskning og formidling, hvor brugen af geografiske referencer og analyseværktøjer kan anvendes til at sammenkoble forskellige kilder og materialetyper og samtidig give en unik mulighed for målrettet og stedsspecifik formidling af kulturarven.
Denne udvikling kan samles under begrebet spatial humanities, som er en udløber af digital humanities, men hvor geografiske referencer og analyser udnyttes til forskning og formidling af digitalt materiale.
Siden HisKIS-netværket blev etableret i 2001, er der sket en markant udvikling inden for brugen af GIS, som ikke længere blot er specialiserede værktøjer inden for felter som historie, geografi og arkæologi. GIS anvendes efterhånden bredt inden for humanistisk forskning, men der er stadig et stort uudnyttet potentiale ved brugen af Geografiske Informationssystemer.
Dette gælder blandt andet brugen af geografiske referencer og analyseværktøjer til at analysere og formidle den stadigt stigende mængde af digitaliseret kulturhistorisk materiale. Udviklingen har også medført, at både software og data i stigende grad er tilgængelig som open access. Samtidig er der blevet taget flere initiativer omkring etablering af grundlæggende forsknings- og formidlingsinfrastruktur for kulturhistorisk materiale, som eksempelvis DigDag og Historisk Atlas.
Derfor er det på tide at se på, hvordan potentialet i den digitale udvikling i kombination med GIS anvendes til forskning og formidling blandt danske forsknings- og kulturinstitutioner, på tværs af traditionelle faglige og materialemæssige skel. Seminarets oplæg kredser derfor omkring brugen af geografiske referencer til forskning og formidling af historisk materiale, både i forhold til det store potentiale, men også de risici og udfordringer som den digitale udvikling medfører.

Yderligere information og program

Tilmelding

Call for posters!

Forårsudflugt

Galleri

Dette galleri indeholder 3 billeder.

Årets HisKis udflugt gik i år til egnen omkring Ganløse, hvor topograf Peter Michaelsen demonstrerede målebordsmåling, og foreviste måleudstyret og teknikkerne der har resulteret i kort som ‘høje målebordsblade’ og generalkvartermesterstabens kort. Efterfølgende var vi på rekognoscering hvor vi så … Læs resten

Referat seminar 30. maj

Omtale og oplægsholdernes præsentationer kan findes her

 

Mette Dahl, Kongelige Bibliotek,  byder velkommen.

 

Claus Dam, Kulturstyrelsen, beretter om Kulturstyrelsens overvejelser om web-formidling.

Fokus for formidling af fortidsminderne i landskabet. Kort-interface suppleret med tekst, herunder de oprindelige sognebeskrivelser fra Herredsberejsningen.

Forsøger at koble de forskellge universer, bygninger, arkæologi, genstande, kunst.

Skal udvikle systemer der henvender sig til interesserede borgere, administratorer og forskere. Fx XML, WMS WFS til forskere (eller udviklere).

Portalen ‘Alt om Fortidsminder’: en anden af styrelsen portaler, der ikke bruges meget, og søges sammenlagt med Fund og Fortidsminder.

Et af problemerne er (fortsat) integration af web-services, så man kan få dynamiske data i de forskellige portaler, i stedet for statiske data-udtræk.

Mobil-app: har afholdt hack-athon – 48 timer til glade hackere om at producere den bedste kulturarvs-app baseret på vores data-services. Stor succes.

Fremtiden: Crowdsourcing er det store. Stor succes med 1001 Fortællinger. Det kunne udbredes til kort, fx indtegning af fortidsminder. Kulturlandskabet i kunsten: placere landskabskunst på kort. Trap Danmark, 6.udg kunne laves med crowdsourcing.

Publikumsforslag: oversættelse som crowdsourcing.

Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen

Frie data fra 1/1 2013. har gjort at de scannede historiske kort nu ligger frit fremme til download, services osv – helt gratis.

Til ikke-georefererede kort er der også kommet en indgang. Portalen er endnu ikke fuldt udbygget – eksempelvis mangler søkort.

Ønsker at supplere offentliggørelse at signaturforklaringer, instrukser, beskrivelser og analyser. Desuden databaser med diverse metadata.

Crowdsourcing, fx georeferering af ældre kort og flyfotos, står pt på standby. Men ideerne er der.

Mette Kia Krabbe Meyer, Kongelige Bibliotek.

Udvælgelse og overvejelser til Europeana.

Europeane er et samarbejde mellem 10 nationalbiblioteker og andre institutioner, der beskæftiger sig med formidling og digitalisering af institutionernernes samlinger. I 2014 går projektet i luften med projektet om 1. verdenskrig.

Kort og billeder skal bruges til at illutstrere historier/beretninger.

I Europeana Collections præsenteres data på en bestemt måde. Der præsenteres en række metadata fra billeder og kort, der udtrækkes fra databasen.

Håber på en bedre kartografisk indgang til beretninger og lokaliteter, især fordi historierne ofte fortæller om folk der flytter sig geografisk.

Lise Gerda Knudsen og Rasmus Halling Lorentzen (Historisk Atlas og Odense Bys Museer)

Atlasset er opstået som et ønske om at kunne samle topografisk data. Nu er det udelukkende et formidlingsprojekt.

Projektet var oprindelig et OBM-projekt, men det er nu udbredt til flere instututioner, og omdannet til en forening. 179 medlemsinstitutioner. Disse medlemmer har en eller flere redaktører der kan indsende data, der godkendes centralt til publicering. Formålet er at opnå høj faglig og redaktionel standard.

17.000 brugere om måneden, der i gennemsnit bruger 9 minutter på sitet.

I 2012 blev sitet suppleret af en mobil-app, så man kan bruge atlasset når man bevæger sig rundt i landskabet.

Teknisk: UTM (med nulpunkt i H.C. Andersens Hus), MapInfo, MapExtreme. Noget af dette forsøges omlagt. Bruger mange API’er, fx Open Street Map, Bibliotek.dk m.fl.

Historisk atlas har sit eget webservice-lag: service.historiskatlas.dk (er glad for åbne data).

Fremtiden: Silverlight bliver udfaset af Microsoft, og HTML5 er det nye, som HA skal omlægges til. Integration med DigDag, youtube, sociale medier. Vigtigt med intelligente sammenfletninger for at holde fagligt fokus. Desuden er der en udfordring med oversættelse. En tidslinie er en oplagt feature. Georeferering direkte i browseren.

Bo Nissen Knudsen og Peder Dam (Københavns Universitet)

DigDag er en forskningsinstratruktur der gik i luften i efteråret 2012.

Idéen bag er integration af forskellige institutioners data – hvad angår administrative inddelinger over tid.

Digdag udbydes via WMS (fra GST) samt portalen www.digdag.dk. Portalen har en række børnesygdomme der håbes udbedret i fremtiden. Fx mangler der link fra historiske stednavneformer til administrative enheder.

Peder Dam fortæller om tilblivelsen af DigDags kort. DigDag er ikke tidssnit, men i stedet polygoner med et fra-til tidsstempel. Polygoner der hver især repræsenterer en administrativ enhed – specifikt et ejerlav. Ejerlavene er via en relationsdatabase knyttet sammen til 70 forskellige administrative temaer.

Henrik Dupont, Kongelige Bibliotek.

Projektet: Danmark set fra Luften – Før Google.

Pt mangler der standarder for præsentationen af bibliotekernes billed- og kort samlinger. Så samlingerne præsenteres på en række forskellige måder.  Ingen standarder for skrå-luftfoto, og der er ingen viden om hvad billederne viser og lokalitet.

Scanning af 250.000 billeder til 5-8 kroner pr stk fra Fyn. Det viste sig at være billigst at gøre det inhouse. Men lokaliseringerne er stadig et problem, hvorfor man har lavet crowdsourcing.

Har opbygget system der forbinder både Rex, foto, metadata og brugerdata.

Brugerne har i den grad taget projektet til sig, og over 150.000 billeder er lagt på plads siden september 2012.

Har fået en million kroner til scanning af Lolland og Falster, og savner financiering til Sjælland og Jylland.

Paneldebat. Ordstyrer: Per Grau Møller, Syddansk Universitet

paneldeltagere: Bo Nissen Knudsen, Henrik Dupont, Peder Dam, Peter Korsgaard, Mette Kia Krabbe Meyer og Rasmus Halling Lorentzen.

Diskussionen kredser om crowdsourcing. Kan data verificeres, kan metadata blive gode nok?  Kan det lade sig gøre? Kan det gøre projekterne mere interessante for brugere?

Det lader til at det næste projekt i historisk geografi skal “Trap 6”. Men der er meget projektforberedelse forude.

Seminar: Webformidling af historisk-topografisk information

Torsdag d. 30. maj 2013 kl. 10.00-16.30.

Syddansk Universitet, Odense.

I takt med udbredelsen af internettet er det oplagt at tænke i formidling gennem dette medie frem for papir-publikation. Lige så oplagt er det, at mange billeder, fotos og kort, herunder historiske er blevet tilgængelige på www. Men hvilke tanker er der gjort om deres formidling og specielt søgemulighederne på nettet? Hvordan kobles billeddata fra f.eks. kort til geografisk information via GIS-software? Hvilke informationer er tilgængelige om de grafiske data (herunder metadata), og hvordan kan der søges på dem? Vil det ultimative være, at der ligger historiske-topografiske ’værker’ på nettet ala Trap Danmark, og er noget sådant overhovedet realistisk? Hvad kan vi stille af krav til oplysninger, gennemsigtighed og funktionalitet (herunder downloads) til den type websites? Her tænker vi også på de mange brugerbaserede interaktive sites, der de seneste par år er dukket frem, og som er attraktive i mange henseender: brugerne føler at de selv er med til at gøre en indsats, og så forøges datamængden uden at belaste hjeminstitutionens økonomi.
Disse spørgsmål vil HisKIS gerne sætte fokus på og håber, at der kan komme en god dialog ud af dagens indlæg og diskussioner.

Yderligere information og program

Tilmelding

 

Fornyelse i styregruppen

På HisKis’ generalforsamling i november 2012 blev netværkets styregruppe udvidet, så gruppen nu også formelt også omfatter de personer der i de senere år har været aktive i netværkets aktiviteter. Desuden blev netværkets sekretær, Peder Dam, og netværkets kasserer, Per Grau Møller, genvalgt.
Oversigten over netværkets styregruppe kan ses her

DigDag lanceret

De sidste 3 års store projekt indenfor historisk geografi lanceres 25. oktober 2012 på Rigsarkivet, og på projekt-hjemmesiden http://digdag.dk/

Mange fra HisKis har deltaget i projektet, og set til at det er blevet et godt og brugbart redskab.

Vi ser frem til at DigDag begynder at blive brugt af en bred skare af forskere og andre med interesse i historisk geografi.

Endnu et succesfuldt HisKis seminar afholdt

24. maj 2012 afholdte HisKis seminaret “Historiske bykort 1600-1950″ i Blixen-salen på Det Kongelige Bibliotek. Seminaret samlede ca. 50 deltagere, der oplevede den store variation af metoder der anvendes og discipliner der har gavn af historiske bykort.

seminarsiden kan downloades seminarets program, deltagerliste samt oplægsholdernes præsentationer.

Til de der savner en samlet beskrivelse af de danske bykort, og en samlet portal hvor kortene kan findes, anbefaler vi især Henrik Duponts præsentation.

Historiske bykort 1600-1950

Nyt HisKIS-seminar: Historiske bykort 1600-1950

Det Kongelige bibliotek / Blixensalen

Torsdag d. 24. maj 2012 kl. 10:00-16:15

Ofte bliver bykort udeladt eller i hvert fald nedprioriteret i publikationer og på seminarer om historiske kort. Måske fordi der antalsmæssigt er mange flere der viser landskabet uden for købstædernes byporte, eller måske fordi der er så mange forskelligartede korttyper? Dette er selvsagt beklageligt, for selvom de historiske bykort kan være udfordrende pga. stor variation, så rummer de et væld af information, der har relevans for et meget stort publikum. De historiske bykort bliver talrige allerede i 1600-tallet, og for flere byer findes der kort for hver 20.-40. år de sidste knap 400 år – samlet set er kortene en fantastisk kilde til byens udvikling.

Dette er baggrunden for det næste HisKIS-seminar: Hvilke historiske kort og prospekter findes der over de danske byer, og hvordan kan historikere benytte dem ved forskning og til formidling med hensyn til deres kildemæssige problemstillinger? Som ved tidligere seminarer vil HisKIS-seminaret fokusere særligt på den digitale behandling og den digitale formidling af de historiske kort: Hvilke muligheder og faldgrupper løber vi ind i, når de ældre kort behandles i GIS, og når kortene formidles til det brede publikum gennem web-browsere? Såvel mulighederne som faldgrupperne er store…

Historiske bykort 1600-1950 24 maj 2012